Vanda Zebrak and Peter Smyth 'Bluebells II' glass 30x32x5cm

£675.00

Original glass by Vanda Zebrak and Peter Smyth